IMG_0114.JPG

太上靈寶朝天謝罪大懺,撰人不詳。從內容文字看,應為南宋道士所造。10卷,收入《道藏》洞真部威儀類。書分十篇,皆假託元始上帝演說。內稱元始上帝在大羅天中會見群仙,講說妙法。因見末世眾生愚癡暗昧,不奉三寶,罪惡纏身,不得解脫。上帝乃大發慈悲,派遣真人降世,傳佈此經。謂世上帝王國主、後紀貴族及奉道之民,若能志心朝禮十方天尊、上帝、真人、天師及諸天仙官,按時念誦此經,或設齋朝天謝過,懺悔罪愆,即可安鎮國柞,消災納福。書中每卷之末,皆附沖妙先生朝天謝罪頌一首。有學者認為「沖妙先生」疑即南宋上清派三十八代宗師蔣宗渙。  

grace2002 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()